Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Agenda

 

 

   Ledenvergadering  24 november a.s. agenda volgt nog.

 

 

 

Neede, 01-10-2022

    Geachte leden,


    Graag nodigden wij u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 24 november 2022 om 20.00 uur in

    onsclubgebouw “de Kooweide” aan de Waterleidingdijk te Neede.


    AGENDA.


1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van
    24-03-2022.
    Bovengenoemde notulen liggen ter inzage bij de secretaris en zijn te zien op onze website Needse IJsclub.nl.
    Financieel verslag van de penningmeester.
    a. Toelichting penningmeester
    b. Kas commissie 2021/2022.
4. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2021/2022
5. Activiteiten klussenploeg
6. Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2022/2023
7. Bestuursverkiezing
    Statutaire aftredend en herkiesbaar:
    Erald Larink
    Nanny Wisseborn
8. Rondvraag
9. Jubileum 100 jarig bestaan
10. Sluiting

     Met vriendelijke groet,
     Namens het bestuur
     Nanny Wisseborn
     Secretaris

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering NIJC van donderdag 24 maart 2022 om 20.00 uur in clubgebouw “de Kooweide”.

Aanwezige bestuursleden:

Joop Pasman      voorzitter                            Ab Boschman

Nanny Wisseborn secretaris                           Bennie Hogemans

Wenke Beusink  penningmeester                 Peter Groot Bramel

                                                                    Johan ten Elsen

Afwezige leden met kennisgeving:

Henk Lammers

Jan Kornegoor

Erald Larink

Gerda ten Beitel

Hans Grooters

Aanwezige leden: 6 leden

 1. Opening

De voorzitter opent deze bijzondere ledenvergadering en heet iedereen welkom. Bijzonder omdat we 2019/2020 en 2020/2021 samen hebben gevoegd i.v.m. Lock down in vorige jaren.

Joop geeft aan dat we momenteel 1643 leden hebben.

9 leden zijn ons de afgelopen jaren overleden.

Joop vraagt 1 minuut stilte voor de overledenen.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zij geen ingekomen stukken of mededelingen.

 1. 3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 21 november 2019

De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Financieel verslag van de penningmeester
 2. Toelichting penningmeester.

Penningmeester geeft een korte toelichting op het verslag van 2020 en 2021, dat voor de leden ter inzage ligt.

 1. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2019/2020 en 2020/2021.

De accountantsverklaring 2019/2020 is opgesteld door Niessink Holding, de   accountantsverklaring 2020/2021 de opgesteld is door Niessink Partners (Gerben Lammers) wordt ook aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

 1. Décharge verlenen.

Voorzitter bedankt de penningmeester voor het correcte overzicht van kosten en   inkomsten en voor de door haar verrichte werkzaamheden. De vergadering stemt in met het verlenen van décharge aan de penningmeester.

 1. Benoemen kascommissie

   De komende jaren willen we met een kas commissie gaan werken

   Jan Oltvoort en Wim Lammers stellen zich beschikbaar voor 2022.

 1. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen2020/2021/2022

Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. Het verslag wordt door een kleine wijziging ( er is niet benoemd dat er voor de ijsperiode door de vrijwilligers veel werk is verricht om een goede ijsbaan te krijgen) goed gekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

 1. Activiteiten klussenploeg

Ab geeft in een uitgebreide informatie aan wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is, ook welke machinerieën vervangen zijn. Ook geeft hij aan wat er dit jaar in de planning zit om te realiseren.

Joop bedankt AB, Ben en de klussenploeg voor het vele werk dat afgelopen jaren gerealiseerd is en hij wenst de ploeg ook voor het komende jaar succes met de werkzaamheden.

 1. Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2020 2021 2022

Eerst een week ijsbaan open en de mensen laten genieten van het ijs.

In de tweede week activiteiten organiseren. B.v. Clinique, priksleeën.

 1. Bestuursverkiezing

Afgetreden Fons Kox en Hans Grooters per 30 november 2021.

Johan ten Elsen, Erard Larink en Peter Groot Bramel zijn per 1 december 2021 benoemd voor de volgende zittingsperiode.

Iedereen heeft gelegenheid gehad tot inspraak voor 1 december2021.

Ze hebben zitting genomen het geen nu word vastgelegd en genotuleerd.

 1. Rondvraag

Er waren geen vragen door de leden en de bestuursleden.

 1. Sluiting

28 oktober 2024 bestaat de IJsclub de Kooweide 100 jaar. Er wordt aan de leden gevraagd of ze willen meedenken welke activiteiten wij hiervoor kunnen organiseren ook wordt gevraagd of er leden zijn die in een (feest) commissie willen gaan zitten, om voor deze dag wat te organiseren. Er zal een bedrag gespaard gaan worden voor dit 100 jarig jubileum.

Joop heet iedereen wel thuis en een goede zomer.

Om 20.50 uur sluit de vergadering.

Neede 24 maart 2022

Nanny Wisseborn

secretaris