Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Agenda

           

                                                                                            

                         22 november a.s. ledenvergadering.

 

 

 

 

           

Neede, november 2021

Geachte leden,

Graag nodigden wij u uit voor de algemene Ledenvergadering op maandag 22 november 2021 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Kooweide” aan de Waterleidingdijk te Neede.


AGENDA:


1. Opening


2. Ingekomen stukken en mededelingen


3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van
    21 november 2019.
    Bovengenoemde notulen liggen ter inzage bij de secretaris en zijn te zien op onze website Needse IJsclub.nl.


4. Financieel verslag van de penningmeester.
    a. Toelichting penningmeester
    b. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2019/2020 , 2020/2021
    c. Decharge verlenen


5. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2019/2020, 2020/2021


6.  Activiteiten klussenploeg


7.  Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2021/2022


8.  Bestuursverkiezing
     Statutaire aftredend en herkiesbaar:
     2020/2021 Hans Grooters, Wenke Beusink, Fons Kox zijn ook bereid om nog een periode te besturen.
     2021/2022 Ab Boschman, Joop Pasman, Gerda ten Beitel zijn ook bereid om nog een periode te besturen.
     Johan ten Elsen en Erald Larink hebben zich gemeld als nieuwe kandidaten voor het bestuur.
     Als de ledenvergadering geen bezwaar heeft zullen zij toetreden tot het bestuur.


9.  Rondvraag

10. Sluiting


      Met vriendelijke groet,
      Namens het bestuur
      Nanny Wisseborn
      Secretaris

 

 

    Notulen Algemene ledenvergadering NIJC van donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur in clubgebouw “de Kooweide”.

    Aanwezige bestuursleden:
   Joop Pasman, voorzitter Ab Boschman Gerda ten Beitel
   Wenke Beusink, penningmeester Fons Kox
   Nanny Wisseborn, secretaris Bennie Hogemans

   Aanwezige leden:
   Er waren 7 leden aanwezig.

   Afwezige leden met kennisgeving:
   Hans Grooters
   Ben van Dijk

1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
    Joop geeft aan dat we momenteel 1302 leden hebben. Ook vermeldt hij dat de incassering van lidmaatschapsgelden steeds beter via automatische afschrijvingen verloopt. Erik Kornegoor        wordt bedankt voor zijn inzet bij de ledenadministratie gedurende het afgelopen jaar.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
    Er zij geen ingekomen stukken.
    Mededeling: 30 november2019 is er onze open dag van 10.00 tot 12.00 uur voor leden en niet leden, ook wordt er deze dag water op de baan gezet.

3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van
    22 november 2018.
    Vorig jaar is er tijdens de ALV een minuut stilte geweest voor Henk Wisseborn. Deze vermelding wordt alsnog aan het verslag toegevoegd.

    Aan een ander overleden lid, die 44 jaar lid van de ijsclub is geweest, is geen aandacht geschonken. Het bestuur verontschuldigt zich omdat ze hiervan niet op de hoogte is geweest. Het          bestuur wordt graag op de hoogte gehouden van dit soort belangrijke berichten zodat hieraan aandacht kan worden besteed.

    De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.


4. Financieel verslag van de penningmeester
    a. Toelichting penningmeester.
        Penningmeester geeft een korte toelichting op dit verslag, dat voor de leden ter inzage ligt.
    b. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2018/2019.
        De accountantsverklaring, die is opgesteld door Niessink Holding, wordt aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.
    c. Décharge verlenen.
    Voorzitter bedankt de penningmeester voor het correcte overzicht van kosten en inkomsten en voor de door haar verrichte werkzaamheden. De vergadering stemt in met het verlenen van        décharge aan de penningmeester.


5. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2018/2019
    Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. Vanwege het ontbreken van een ijsperiode zijn er geen activiteiten op het ijs te vermelden. Wel zijn er het afgelopen jaar weer de nodige        onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waarvan melding wordt gemaakt. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.


6. Activiteiten klussenploeg
    Ab geeft weer wat er afgelopen jaar gerealiseerd is en wat het aankomende jaar in de planning ligt om te realiseren.
    Op het middenterrein van de ijsbaan blijft water staan. Wellicht dat een buis voor afwatering wordt aangebracht om dit probleem op te lossen.
    Joop bedankt de klussenploeg voor het vele werk dat afgelopen jaar weer gerealiseerd is en hij wenst de ploeg ook voor het komende jaar succes met de werkzaamheden.
7. Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2019/2020


    Eerst een week ijsbaan open en de mensen laten genieten van het ijs. In de tweede week activiteiten organiseren. B.v. Clinique, priksleeën.
    Dhr. Herman Dimmendaal geeft aan dat in de laatste week van Januari ’20 geschaatst gaat worden. (75% ijs zeker)
    Vraag : waarom gaan wij niet met de jeugd naar Enschede. Dit is een initiatief van de sportfederatie. Wij gaan niet i.v.m. kosten en effectiviteit, weinig resultaat.


8. Bestuursverkiezing
    Statutair aftredend en herkiesbaar zijn Bennie Hogemans en Nanny Wisseborn
    Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, worden Bennie en Nanny voor de volgende zittingsperiode herkozen.


9. Rondvraag
    Henk Lammers – waarom dit jaar geen Kooweiden Run, terwijl het wel overal gepubliceerd was.
    Het bestuur was van het niet doorgaan van de Kooweiden Run niet op de hoogte. Wel kreeg het bestuur via de VVV bericht dat de Kooweiden Run dit jaar niet door ging. Het was                      vervelend dat dit bij diverse personen niet tijdig bekend was en die daardoor een vergeefse reis naar de ijsbaan hebben gemaakt.
    Jan Kornegoor – logo hoort aan de linkerkant van briefpapier.
     Logo komt uit de pc aan de rechterkant. Nagegaan wordt of dit kan/moet worden gewijzigd.
     Herman Dimmendaal mooie anekdote: aj onmundig kunt leegen, kuj in de politiek goan, maar ie kunt ook weerman word’n.

10. Sluiting
     Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng in deze vergadering.
     Onder het genot van een drankje wordt er nog lang nagepraat in het clubgebouw “de Kooweide”.

 

    NEEDE, 21 november 2019

    Nanny Wisseborn
    Secretaris